Het fonds

Beleggen in private equity is nog nooit zo makkelijk geweest.

Het Capler Private Equity Fund-of-funds is het eerste Private Equity beleggingsfonds dat zich volledig richt op particuliere beleggers. Al vanaf €5.000 kan je gespreid beleggen in winstgevende bedrijven met verborgen potentie.

Fund-of-Funds

Indirect beleggen in honderden winstgevende en groeiende bedrijven

Capler is gestructureerd als een Fund-of-Funds. Dit betekent dat het fonds enkel zal beleggen in andere Private Equity fondsen.

Via deze fondsen wordt uiteindelijk belegd in een brede en gediversifieerde (indirecte) portefeuille van honderden winstgevende en groeiende bedrijven en activa.

De Fund-of-Funds structuur van Capler

De Fund-of-Funds structuur van Capler

Kwalitatief beleggingsbeleid

Niet blindstaren op beloofd rendement, maar vermijden van onnodige risico's

Capler hanteert een streng selectiebeleid bij de samenstelling van de gebalanceerde portefeuille met 5-20 gespecialiseerde Private Equity fondsen.

Tijdens de selectie wordt er gekeken naar de investeringsstrategie van een Private Equity fonds en of de manager beschikt over de benodigde kennis en ervaring om dit uit te voeren. Daarnaast wordt er natuurlijk ook gekeken of de manager in staat is (en is geweest) consequent gedegen rendementen te boeken, afgezet tegen de risico´s van de strategie.

Strenge fondsselectie

Om het perspectief op het behalen van de rendementsdoelstelling te vergroten en om onnodige risico’s te vermijden, selecteren wij transparante Private Equity fondsen met hogere kasstromen, dit kan door een kortere looptijd, meer periodieke uitkeringen, of betere verhandelbaarheid.

Hierbij passen onder andere co-investment-, (semi) open-ended-, en evergreen-fondsen. De beleggingsportefeuille zal bestaan uit een combinatie van gespecialiseerde fondsen en meer traditionele Private Equity fondsen.

Kwaliteit boven kwantiteit

In Europa zijn er meer dan 10.000 Private Equity fondsen, waarvan meer dan 200 fondsen zijn geïdentificeerd die voldoen aan Capler Private Equity’s specifieke beleggingscriteria.

Na onderzoek en zorgvuldige afweging van kenmerken, kansen en risico’s, zijn 20 fondsen geselecteerd waarmee de modelportefeuille gerealiseerd kan worden.

In onze informatiebrochure is meer informatie opgenomen over onze doel portefeuille en over de eerste 5 beoogde fondsen.

Voorbeeld portefeuille Capler Private Equity

Voorbeeld portefeuille Capler Private Equity

Rendement & Dividend

Dividenden en verkopen van bedrijven uit de (indirect) portefeuille leveren het rendement.

Het fonds streeft ernaar om met een relatief behouden risicoprofiel een gedegen netto rendement te behalen van gemiddeld 9.3%-12.0% per jaar (na kosten). Dit rendement is gebaseerd op ons gematigd en gunstig scenario.

Optimaal door schaalvoordeel

Door de schaalvoordelen van het fonds, kunnen vrijgekomen rendementen direct worden herbelegd. Hierdoor keert het fonds geen dividend uit, maar wordt er rendement over je rendement behaald. Dit creëert een optimaal rendement voor de particuliere belegger.

Rendement na aftrek kosten bij een belegging van €10.000 in Capler Private Equity

Rendement na aftrek kosten bij een belegging van €10.000 in Capler Private Equity

Deelnemen

Capler werkt aan gelijke beleggingskansen voor iedereen.

Het is mogelijk om direct een grote investering te doen of periodiek te investeren. Ook kan er maandelijks een extra deel van uw inkomen of vermogen worden belegd. Zo kan je duurzaam toewerken naar een groot belegd vermogen.

Laagste instapbedrag

Beleggen in Private Equity is historisch gezien altijd intransparant en exclusief geweest, waarbij je pas gespreid kan beleggen in Private Equity vanaf honderdduizenden of zelfs miljoenen euro´s.

Door het bundelen van kleinere vermogens kan Capler deze drempels behalen en maken wij Private Equity al toegankelijk vanaf €5.000.

Maandelijks bijstorten

Capler's fondsstructuur is uniek voor Private Equity en levert flexibiliteit aan onze beleggers bij het instappen en uitstappen. Zo kan een beleggingsstrategie worden ontwikkeld die het beste aansluit bij ieders persoonlijke financiële situatie.

Zo is het mogelijk om in 1x een grote investering te doen, maar kan er daarna ook maandelijks (vanaf €100) of jaarlijks (vanaf €1.000) een deel van uw inkomen of vermogen extra worden belegd.

Uitstappen mogelijk

Het fonds heeft een aanbevolen beleggingshorizon van minimaal 8 jaar. Doordat een belegging voor langere tijd vast staat, krijgt het de kans het beoogd rendement te behalen. De eerste 3 jaar is het daarom niet mogelijk om uit te stappen (de lock-up). Daarna is het mogelijk om met onze periodieke uitstap ieder kwartaal een uitkering te ontvangen.

In het vierde tot en met het zevende jaar zijn er extra kosten verbonden aan uitstappen. Vanaf 8 jaar zijn er geen additionele kosten voor uitstappen. Voor een volledig overzicht en meer informatie lees onze informatiebrochure en raadpleeg het prospectus.

De kosten

Optimale kostenstructuur voor de lange termijn belegger

Beleggen in Private Equity brengt eenmalige instapkosten en doorlopende kosten met zich mee. Deze houden wij natuurlijk graag zo laag mogelijk en presenteren wij altijd vooraf.

Daarnaast brengt het Capler fonds geen prestatievergoedingen of winstdeling in rekening. Rendementen komen volledig ten goede aan de belegger en daarmee past de kostenstructuur het beste bij lange termijn beleggers.

Eenmalige instapkosten

Het Capler Private Equity fonds rekent eenmalig 3.95% aan instapkosten bij toetreden van nieuwe particuliere beleggers. Voor professionele beleggers met beleggingen vanaf €1.000.000 gelden aangepaste tarieven.

Hiervan wordt bijvoorbeeld de fondsoprichtingskosten, compliance kosten (CDD & KYC) en promotiekosten bekostigd.

Doorlopende kosten

Jaarlijks rekent het Capler Private Equity fonds doorlopende kosten. Dit bestaat uit fondskosten en een beheervergoeding. Deze vergoeding wordt gebruikt om het investeringsteam, de toezichthouder en lopende administratieve kosten (zoals de accountant) te betalen. De totale doorlopende kosten zijn afhankelijk van de fondsomvang. De beheervergoeding is 1.5% per jaar over het netto vermogen van het fonds.

Geen prestatievergoeding

Het Capler fonds brengt geen prestatievergoedingen of winstdeling in rekening. Wij vinden dat rendementen volledig ten goede komen aan de belegger. Hiermee zijn de kosten van het fonds optimaal voor lange termijn beleggers.

De risico's

Beleggen brengt risico’s met zich mee.

De hieronder vermelde risico’s zijn specifiek en belangrijk voor het fonds. Een uitgebreider overzicht van de risico’s van het fonds zijn te vinden in het prospectus.

Liquiditeitsrisico

Het fonds zal zowel beleggen in liquide als minder liquide of illiquide Private Equity fondsen en beleggingsinstrumenten. Om de liquiditeit van het Fonds te waarborgen, kan het benodigd zijn dat in bijzondere omstandigheden beleggingen te gelde gemaakt dienen te worden. De kosten voor het liquideren van minder liquide- of illiquide beleggingsinstrumenten kunnen hoog zijn. Hiermee lopen de participanten van het fonds een liquiditeitsrisico.

Valutarisico

De basisvaluta van het fonds is de euro. Het fonds heeft een focus op Europa, waarbij de beleggingen van het fonds in deze basisvaluta worden aangehouden. Hierdoor zijn er geen risico’s bij eventuele wisselkoersschommelingen van andere valuta.

Het fonds kan daarnaast ook beleggen in regio’s buiten de eurozone (bijv. de Verenigde Staten). Hierdoor kan het fonds een valuta risico lopen. Tegelijkertijd kunnen onderliggende bedrijven van de verschillende Private Equity fondsen actief zijn in regio’s die een andere valuta hanteren dan de basisvaluta van het fonds. Hierdoor kan er een indirecte blootstelling zijn van het fonds aan valuta anders dan de basisvaluta.

Private Equity fondsen zelf, of de onderliggende bedrijven met mogelijke activiteiten in andere valuta, dan de basisvaluta van het fonds, kunnen zich verzekeren of op een andere manier potentiële risico's van valuta schommelingen mitigeren. Als er toch valuta risico gelopen wordt, kan dit een grote impact hebben op de waarde van de activa van het fonds.

Risico van aanhouden liquide middelen (ter herbelegging)

Het fonds kan besluiten liquide middelen aan te houden om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen (“capital calls”) van Private Equity fonds beleggingen. Deze liquide middelen zijn op dat moment al wel gereserveerd maar renderen nog niet, doordat zij niet zijn belegd. Deze blootstelling kan een tijdelijk negatief effect op het rendement hebben.

Tegelijkertijd kan het voorkomen dat het fonds liquide middelen in haar bezit heeft, die zij niet direct wil- of kan beleggen- of committeren aan Private Equity fondsen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat nieuwe beleggingsmogelijkheden nog in de onderzoeksfase zitten en dat het fonds besluit te wachten met een beleggingsbeslissing te maken totdat dit onderzoek is afgerond.

Door deze timing, kan het fonds tijdelijk minder belegd zijn, waardoor in positief ontwikkelende opwaartse markten het fonds rendement kan mislopen. Dit is een gebruikelijk risico binnen de Private Equity en dit risico is ingeprijsd in de afgegeven rendementsverwachtingen. Het fonds houdt hier standaard rekening mee in haar beleggingsbesluiten.

milon

Beleg mee met de
professionals

Beleggen in private equity was nog nooit zo gemakkelijk.
Doe meer met je geld en schrijf je nu in.

Maak je account